Betingelser

Nedenstående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og eller webshopsystem og hosting finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Celto Media IVS CVR nr. 37145556 (i det følgende benævnt Celto) i forbindelse hermed.

Celto er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører.

Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, oppetid, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige.

Priser
Celto har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.

Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre for- hold, som Celto ikke selv er herre over.
 Opgivne priser er ab Celto’s adresse, og er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, licenser, arbejdslønninger og transportud- gifter m.v.. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også regule- res jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.

Betaling
Betaling skal erlægges inden for den på ordrebekræftelsen angivne dato. Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er Celto berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Celto vil kunne opkræve inkasso-omkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Celto forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

Aftalens varighed
Aftaler om udarbejdelse af hjemmeside- og/eller webshopsystem løber i 36 hele måneder efter at nærværende aftale er tiltrådt af Kunden, og forlænges automatisk til en ny periode med 36 hele måneder medmindre denne forinden opsiges. Opsigelse af aftaler om hjemmeside- og/eller webshopsystem skal ske med et varsel på 90 dage til udgangen af den indeværende 36 måneders periode og skal foretages af Kunden ved anvendelse af anbefalet brev til Celto. Omkring 14 dage før endt årsperiode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 36 hele måneder med tillæg af 5 % udgørende en periodisk regulering.

Hjemmeside og hosting
Efter Kundens tiltrædelse af nærværende aftale påbegynder Celto udarbejdelse af hjemmeside til Kunden i et CM-system udfra drøftelser mellem parterne. Kunden tildeles et personligt login og kodeord til hjemmesiden via CM-systemet, således at Kunden kan følge med i udvikling og opbygning af hjemmesiden. Hjemmesiden estimeres til at kunne færdiggøres på 45 dage. Kunden er pligtig at levere eget materiale i form af fx billeder, varemærker og tekst til hjemmesiden, hvorefter Celto udarbejder hjemmesiden. Opfylder Kunden ikke pligten til at aflevere eget materiale, udarbejder Celto hjemmesiden efter eget skøn. Efter Celto har udarbejdet hjemmesiden, skal Kunden inden 10 dage fra meddelelse herom give Celto besked såfremt der ønskes foretaget mindre uvæsentlige rettelser uden at dette medfører ekstrabetaling. Hjemmesiden anses for godkendt ved fremsendelse heraf fra Celto og hostes herefter hos Celto.

Hjemmesiden opsættes til at henvise til et af Kunden valgt domænenavn, uden at Celto har rådgivet Kunden omkring lovligheden heraf.

Ønsker Kunden at tilkøbe betalingssystem til hjemmesiden, skal Kunden ligeledes godkende og har selv ansvaret for at opfylde de af Nets Tellers (tidligere PBS) opstillede betingelser for onlinehandel via internettet. Celto garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at have valid backup af de data som Kunden har uploadet til Celto, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos Celto. Celto garanterer ikke nogen maksimum oppetid på den udarbejdede hjemmeside.

Support
Celto yder support vedrørende den udarbejdede hjemmeside, dog alene online via supportsystem eller mailsystem. Support online via supportsystem eller mailsystem, foretages uden beregning, men uden at der garanteres nogen responstid eller nogen oppetid. Al anden support, herunder efterfølgende grafiske rettelser, og rettelser udenfor CM-systemet faktureres til Kunden med en timepris på kr. 495,00 efter medgået tid.

Hemmeligholdelse
Celto og Kunden er forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand eller ikke kan defineres som en erhvervshemmelighed, jf. definitionen i Markedsføringslovens § 19. Parternes hemmeligholdelses- forpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

Reklamation og mangler
I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er Celto ansvarlig for programmerings- eller opsætningsfejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Celto eller disses ansatte eller underleverandører. Reklamationer er kun gyldige såfremt disse er fremsat via Celto online supportsystem eller mailsystem.

Såfremt Celto er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Celto berettiget til, efter eget valg, enten at omprogrammere eller ændre i opsætning, som viser sig mangelfulde.
Kunden må ikke foretage mangeludbedring medmindre Celto skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden hvorpå der skal foretages mangeludbedring.

Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgel- se som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 5 hverdage fra leveringen at regne meddele Celto dette. Efter udløbet af 5-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dag- bøder eller andet indirekte tab.

Celto ́s forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid med Celto instruktioner, ændringer foretaget uden Celto’s skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Celto’s kontrol. Celto er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Celto.

Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på DKK 995,00 pr. påbegyndt time blive faktureret Kunden.

Leveringstid
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock- out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, nedbrud på internet eller forsyningslinier, eller årsager udenfor Celto’s kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da Celto har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Celto, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og Celto herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra kundens side.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dag- bøder eller andet indirekte tab.

Ophavsret m.v.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Celto’s ejendom, og må ikke uden Celto’s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, beregninger og løsninger m.v., som Celto har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

Ophavsretten til de af Celto udarbejdede hjemmesider tilhører Celto indtil hjemmesiden er betalt. Kunden må således ikke anvende hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven, og har alene retten til det af Kunden uploadede materiale som Celto ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør nedtages hjemmeside af Celto og Kunden har ikke længere ret til at anvende denne med mindre tilgodehavende er betalt, som aftalt kontraktligt. Uberettiget brug af hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven og Markedsføringsloven vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af rimeligt vederlag og erstatning.

Produktinformationer, rådgiveransvar
Celto er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug.
 Ansvar herudover påtager Celto sig kun, hvis Celto har ydet særskilt, skriftlig råd- givning til kunden i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet for- mål til en Kunden, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selv- stændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Celto har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Celto påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som Celto besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Celto’s rådgivning ydes på basis af Celto’s leverandørers opgivne data, og Celto dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang Celto’s leverandører yder Celto erstatning herfor.

Konstateres der fejl i den af Celto sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette Celto.
 Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter Celto alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af Celto’s fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet Celto.

Ved rettidig reklamation yder Celto kunden ny, vederlagsfri rådgivning. Celto hæf-ter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Celto ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til kunden.

Force majeure
Celto er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Celto’s underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Celto ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Celto berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller del- vist.

Produktansvar
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 261 af 20. marts 2007 om produktan- svar, gælder lovens bestemmelser.

Tredjemands rettigheder
Celto indestår ikke for lovligheden af det materiale som kunden uploader til Celto, og Kunden er selv forpligtet at indhente samtykke fra rettighedshaver til anvendelse af eventuelt ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt, markedsføringsretligt eller andet beskyttet materiale.

I tilfælde af at tredjemand rejser krav mod Celto for uberettiget anvendelse eller krænkelse af IP-rettigheder, er Kunden forpligtet at friholde Celto i enhver henseende og uden begrænsning.

Kunden erklærer at det uploadede materiale til enhver tid overholder eneretslovgivningen, Persondataloven og Markedsføringsloven. Kunden erklærer også, at det uploadede materiale alene skal anvendes til lovlige formål i henhold til dansk ret, og erklærer at ville friholde Celto i enhver henseende og uden begrænsning såfremt der rejses krav mod Celto på baggrund af Kundens uretmæssige eller ulovlige anvendelse af uploadet materiale.

Lovvalg og værneting
I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Esbjerg som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
 Celto kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

Øvrigt
Celto kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale uden samtykke fra Kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem Celto og kunden.